ANBI Diaconie

Anbi staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Op de ANBI-site staat waar en instelling aan moet voldoen om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor Belastingaftrek bij giften. Via onderstaande link kunt u dit nalezen. ANBI site

Gegevens gemeente.
De naam van onze gemeente is:
Protestantse Gemeente Vrouwenpolder
Fort den Haakweg 2
4354 AE Vrouwenpolder
RSIN nummer: 823722120
Websiteadres:
www.pelgrimskerk-vrp.nl
Contactadres:
pkn@vrouwenpolder.net

KvK nummer: 76589714.

De Protestantse gemeente te Vrouwenpolder is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut(kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde PKN

Bestuurssamenstelling:
De Algemene Kerkenraad bestaat uit:
1 Kerkelijk werker in deeltijd van 70%.
3 ouderlingen
2 ouderlingen kerkrentmeester
5 diakenen

Doelstelling:
zie Beleidsplan

beleidsplan-protestantse-gemeente-vrouwenpolder-2017-concept
Beleidsplan Protestantse Gemeente Vrouwenpolder 2013 – 2016
Beleidsplan PKN 2013 -2016

Beloningsbeleid:
De beloning van de kerkelijk werker van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie kerkelijk werkers.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk

Verslag uitgeoefende activiteiten
Naast de wekelijkse erediensten hebben we de volgende activiteiten:

  • Startdag in september,
  • Wafelbak-aktie (Z.W.O.commissie) op de Vrouwenpolderse Dagen.
  • Aktiedag (Z.W.O commissie) in november ten bate van een bijzonder doel.
  • HighTea (Z.W.O.commissie) in februari.
  • Met de 3 buurgemeenten (Veere, Serooskerke en Gapinge) organiseerden we diverse activiteiten. Alle activiteiten staan vermeld in het programmaboekje Kerk Extra.

Financiële verantwoording

Toelichting:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van onze inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

ANBI rapport