Wie zijn wij?

Profielschets Vrouwenpolder

In dit kerkverband, waarin Hervormden en Gereformeerden sinds 2004 volledig zijn geïntegreerd, worden de kerkdiensten gehouden in de historische Pelgrimskerk midden in het dorp. De gemeente telt momenteel ca 300 leden, waarvan 167 belijdende en 115 doopleden.

De kerkdiensten werden (voor Corona) door ongeveer 60 – 80 mensen bezocht.

Bijna het jaar rond, maar vooral in de zomermaanden, zijn er veel recreanten, die de kerkdienst meevieren. Wij vinden het belangrijk, dat ook onze gasten zich welkom en thuis voelen in onze gemeente. Maandelijks is er koffie en ontmoeting na de kerkdienst. Sinds 2020 is er tijdens de kerkdienst op afspraak gelegenheid gebruik te maken van de crèche. Van de actieve leden zijn er geen gezinnen meer met kinderen, waardoor er ook geen kindernevendienst of tienergroep wordt georganiseerd. Wel is er contact met de lokale basisschool en organiseren we met de school enkele activiteiten rondom de kerkelijke feestdagen.

De Protestantse Gemeente Vrouwenpolder is een open gemeente in het midden van de Protestantse Kerk, waar we proberen recht te doen aan de verschillende geloofsbelevingen die er zijn. Dit gebeurt o.a. in de liturgische vormgeving van de diensten, in de onderlinge contacten, maar ook in het vormings- en toerustingswerk.

In onze gemeente kun je een zegen over je huwelijk of partnerregistratie of samenwonen vragen, welke geaardheid je ook hebt.

Er is ook in dit opzicht zeker ruimte voor een kerkelijk werker om – in overleg met de kerkenraad en in samenspraak met de commissie eredienst – eigen initiatieven te ontwikkelen. Er wordt tijdens de kerkdiensten gebruik gemaakt van een beamer.

Aan de viering van het Heilig Avondmaal kunnen ook kinderen en andere doopleden deelnemen.

Het brede scala van vormingsactiviteiten wordt jaarlijks via een breed verspreide gids aangeboden aan de leden van de Protestantse Gemeenten van Gapinge, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder. Er wordt waar mogelijk ook bij andere activiteiten samenwerking gezocht met naburige Protestantse Gemeenten. Ook wordt er regelmatig het e.e.a. georganiseerd met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Vrouwenpolder, bijvoorbeeld Ouderenattenties en een voedselkast. In het dorp wordt ook regelmatig aansluiting gezocht met andere verenigingen. De ZWO commissie is actief met diverse acties gedurende het jaar.

Verbonden aan de Pelgrimskerk is een moderne ontmoetingsruimte, die voor verschillende kerkelijke activiteiten wordt benut en kan ook gebruikt worden voor dorpsactiviteiten (huisarts).