Beleidsplan

BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE VROUWENPOLDER
2013 – 2016

“IN EEN LEVENDE GEMEENTE MAKEN VEEL HANDEN LICHT WERK “

Beste gemeenteleden,

In de jaren 2002 – 2004, heeft de kerkenraad zich uitvoerig bezig gehouden met de vraag: Gaat het wel goed met ons als kerkenraad en als gemeente?
Zijn we als kerk een warme gemeenschap waar mensen graag bij willen horen?
Zijn we als kerkenraad een motor voor de gemeente of worden we steeds meer en meer beheerder van een vereniging?
Wie zijn we eigenlijk?
Waar zijn we van?
Waar gaan we heen?
Hoe inspireren we elkaar?
Wie willen we eigenlijk zijn?

Tot driemaal toe hebben gemeente en kerkenraad daarover gediscussieerd. Op 6 september 2004 heeft de kerkenraad, gehoord die discussie, daarop een aantal besluiten genomen.
Deze besluiten zijn opgenomen in het beleidsplan 2004 – 2007 en vormden de basis en het toetsingskader voor de te ondernemen activiteiten voor de jaren 2004 – 2007, als Protestantse Gemeente Vrouwenpolder.

In 2007 is het beleidsplan herzien voor de periode 2008 – 2011. Nu zijn we weer toe aan een herziening. We hebben hierover met u gesproken op de gemeente-avond van 13 november 2012. Voor de komende jaren willen we aangeven wat ons voor ogen staat.

Het aangepaste beleidsplan wordt u aangeboden, zodat we met elkaar steeds weer kunnen vaststellen: doen we met elkaar de goede dingen en doen we dat goed.

En bovenal hopen we dat het u zal inspireren tot het ( blijven) leveren van een actieve bijdrage aan een echte levende, betrokken gemeente, in dienst van de Eeuwige.

En dat alles onder de titel: “ In een levende gemeente maken vele handen LICHT werk”

Namens de kerkenraad,
Jan Sandee ( voorzitter )
Lydia Schraa ( secretaris)

Vrouwenpolder, mei 2013

1.0 Wat zijn onze waarden en dromen?

Deze vraag heeft in de gesprekken met elkaar zeer centraal gestaan. De vraag nog anders geformuleerd, luidt: “ Waarom willen we gemeente van de Eeuwige zijn ”?
Bij die vraag kwamen heel wat antwoorden boven, zoals:

 • we willen geloof, hoop, liefde en bemoediging met elkaar delen en daarmee “een saamhorige gemeente “ zijn.
 • we willen iets voelen van de gemeenschap met God en elkaar.
 • we willen ons leven leren relativeren.
 • de boodschap van de Eeuwige is de motor voor je leven.
 • het besef van eeuwigheidswaarde; het elkaar blijven doorvertellen van de verhalen die er toe doen.
 • op zoek blijven naar de inhouden van waarheid, gerechtigheid, het ontdekken van nieuwe zin, samenhang en inspiratie.

Als dit onze belangrijkste waarden zijn, wat zijn dan onze dromen die we koesteren om kerk te zijn?

Er zijn veel dromen genoemd en uiteindelijk hebben we met elkaar de top vijf van onze dromen samen gesteld. We dromen ervan om als volgt kerk te zijn:

 • Het worden van een geïnspireerde gemeente, voor ons allemaal. Voor jongeren en ouderen, betrokkenen en minder betrokkenen en de directe wereld om ons heen.
 • Ons verantwoordelijk weten voor een aantrekkelijke eredienst.
 • Het maken van meer ruimte voor bezinning, actieve geloofsontwikkeling en geloofsbeleving; de kerk als leer- en oefenplaats.
 • Voorwaarden scheppen voor betrokkenheid van de gemeente.
 • Omzien naar elkaar zowel in de kerkelijke gemeente als ook in de burgerlijke gemeente.

Dit is de kern waar we de komende jaren met elkaar aan blijven werken!

2.  Vele handen maken licht werk

Een levende gemeente vraagt om een organisatie waar het kerkelijk werk over veel personen is verdeeld. De kwaliteit van de onderlinge zorg en aandacht voor elkaar is dus niet alleen de taak van een groep ouderlingen en diakenen, maar is de taak en opdracht van de hele gemeente. Zoals de afgelopen jaren zullen ook de komende jaren er dus op gericht zijn dat “vele handen LICHT werk maken”. De organisatie is daar dan ook op aangepast.

3.  De aangepaste organisatie en de taken van de kerkenraad

Takenpakket kerkenraad

• de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
• de kerkenraad is eindverantwoordelijke voor pastoraat, diaconie en eredienst
• de kerkenraad benoemt de kerkelijk werker en de ambtsdragers
• de kerkenraad is verantwoordelijk voor een herijking van de visie voor de komende jaren en legt die visie vast, met de bijbehorende activiteiten
• de zorg voor het materiële beheer en de vermogensrechterlijke aangelegenheden van de gemeente
• aanstelling van pastoraal ondersteuners en contactmedewerkers
• instelling bijzondere commissies( b.v. commissie jeugd en jongeren werk, zendingscommissie e.d.)

Enkele uitgangspunten bij het werk van de kerkenraad

• leden van de kerkenraad coördineren activiteiten op hoofdlijnen
• leden van de kerkenraad brengen elkaar op de hoogte van “lief en leed” binnen de gemeente
• leden van de kerkenraad zijn niet op voorhand uitvoerders van allerlei activiteiten maar delegeren waar mogelijk en zetten aan tot zelfwerkzaamheid van de gemeente
• gelet op de vergrijzing van de gemeente zullen ouderen weer gevraagd worden voor b.v. lid kerkenraad, lid van een commissie, pastoraal werk, organisator van een bepaalde activiteit e.d.

4.  Samenstelling kerkenraad

• De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen en kerkelijk werker

Samenstelling en taken college van ouderlingen

• 1 ouderling voorzitter kerkenraad
• 1 ouderling scriba
• 2 ouderlingen belast met beheer( kerkrentmeesters)
• 2 pastoraatouderlingen belast met coördinatie, begeleiding en continuïteit van de groep pastorale medewerkers in nauwe samenwerking met de kerkelijk werker. Beide ouderlingen verdelen in goed overleg de overige zaken.
• 1 ouderling met bijzondere opdracht voor rouw- en trouwdiensten

Taken college van diakenen

• vaststellen diaconale doelen en collecterooster
• specifieke individuele diaconale zorg
• organisatie avondmaal
• collecteren
• (coördinatie) bloemendienst
• relatie met zendingscommissie
• relatie met verjaardagsfonds
• coördinatie kerktaxi
• coördinatie contactmedewerkers
• bezoek langdurig zieken, ouderen (zie ouderenbezoek)

Op basis van dit takenpakket kan met 5 diakenen volstaan worden.

Ouderenbezoek door diakenen

Gelet op de doorgaande vergrijzing enerzijds en de groeiende maatschappelijke weerbaarheid van ouderen is, gehoord de gemeente, besloten het bezoekwerk anders te prioriteren:

• algemene regel: indien indicaties voor diaconaal werk, dan altijd bezoek aan gemeenteleden ongeacht leeftijd
• bezoek ter gelegenheid van verjaardagen vanaf 75 jaar
• kerstattenties vanaf 75 jaar

Taken kerkelijk werker
De huidige situatie is dat de professionele inzet de komende periode geleverd wordt door een kerkelijk werker.

Op basis van het gemaakte profiel van de kerkelijk werker, dat eerder door de beroepingscommissie gehanteerd werd, zal de kerkelijk werker in eerste instantie de volgende taken onder zijn verantwoordelijkheid hebben:

• verantwoordelijk voor de uitvoering van de eredienst
• verantwoordelijk voor vorm en inhoud van de kerk als leer- en oefenplaats( b.v. winterwerk, bijzondere diensten e.d.)
• pastoraat in moeilijke situaties
• stimuleren van jeugd, jongerenwerk en kindernevendienst

4.1 Ondersteunende functies en bijbehorende taken

Pastorale ondersteuners (pastoraatgroep)

• er is een team van pastorale ondersteuners
• zij worden aangestuurd en ondersteund door kerkelijk werker en twee pastoraatouderlingen
• de pastorale ondersteuners, de kerkelijk werker en de pastoraatouderlingen komen enkele keren per jaar bijeen in het pastoraatoverleg. Zij bepalen met elkaar de prioriteiten en de daarbij behorende werkverdeling
• de taak van de pastorale ondersteuners is gericht op: gemeenteleden bijstaan en eventueel begeleiden bij geestelijke nood samenhangend met b.v. ouderdom, ziekte, ingrijpende gebeurtenissen e.d.
• De pastoraatgroep blijft op zoek naar meer pastorale ondersteuners om het werk breder in de gemeente te verdelen en daarmee ook meer continuïteit te bereiken.
• De pastoraatgroep zal via de predikant en de pastoraatouderlingen attent zijn op ondersteuning bij het ontwikkelen van bepaalde pastorale kwaliteiten waaraan de pastorale ondersteuners behoefte hebben.

Contactmedewerkers

De contactmedewerkers vallen onder verantwoordelijkheid van het college van diakenen.
De contactmedewerkers hebben een aantal bezoekadressen in enkele straten of in één straat of in een deel daarvan.

De contactmedewerkers hebben de volgen taken:

• een signaalfunctie bij blijdschap en verdriet
• overhandigen schriftelijk materiaal( b.v. KN of uitnodiging voor bepaalde bijeenkomst)
• bezoekje aan nieuw binnenkomende leden van de gemeente

5.  Om ons heen.

Vanaf dat onze gemeente vacant werd in september 2011 door het vertrek van ds Henk de Ruiter is er veel gebeurd. De zorgvuldig opgebouwde samenwerking met Veere en Gapinge is beëindigd en Vrouwenpolder is weer op zichzelf aangewezen voor wat betreft de professionele inzet. Daar waar Veere aandrong op fusie, koos Vrouwenpolder voor een zelfstandig voortbestaan. De inzet van de kerkenraad is dat wij blijven zoeken naar een partner gemeente om samen de kosten van professionele inzet te delen. Wij vinden het belangrijk dat de kerk op zondag open is voor de Eredienst. Een samenwerking die er op gericht is een groot aantal diensten te combineren wijzen wij voorlopig van de hand.

5.1 De middellange termijn.

De kerkenraad stelt vast dat er een sterke achteruitgang is in het aantal leden, het kerkbezoek en in vrijwel alle andere graadmeters die de vitaliteit van de gemeente schetsen. Met dat gegeven voor ons begrijpen we dat op middellange termijn een verdergaande samenwerking (waarbij fusie niet wordt uitgesloten) de beste oplossing biedt voor de vragen waar de gemeente dan voor staat. Met het oog hierop zal de kerkenraad actief blijven zoeken naar samenwerking met (buur)gemeenten. Een grotere gemeenschap is weerbaarder en biedt op langere termijn meer continuïteit.
De kerkenraad is zich bewust van het belang de jeugd een prominente plaats te geven in ons gemeente zijn.

6.  ACTIEPLAN 2013 – 2016

6.1.  Communicatie over “ Vele handen maken LICHT werk” in de gemeente

Het thema; “ vele handen maken LICHT werk” kan niet genoeg onder de aandacht gebracht worden. Niet alleen ten behoeve van hen die bezocht worden, maar ook het appél aan alle leden van de gemeente om beschikbaar te zijn voor een veelal beperkte taak.

6.2. Acties gericht op mogelijke inhoud en vormgeving daarvan

We moeten met elkaar niet opnieuw het wiel uitvinden. Dus een reeks van activiteiten die het goed doen en spontaan gedaan worden, moeten we ook in de toekomst vooral blijven doen.

Hieronder zijn enkele thema’s aangegeven, die bedoeld zijn om ons in onze activiteiten vooral te richten op de dromen die we als gemeente hebben.

6.2.1. Het thema: een zichtbaar geïnspireerde gemeente

Zorg en aandacht voor elkaar

• bloemengroet voor jong en oud
• kerkauto
• vervoer bij ziekenhuisbezoek
• verjaardagen ouderen
• gerichte pastorale aandacht via het werk van de pastoraatgroep
• bezoek aan nieuwe gemeenteleden
• zorg bieden in het dorp daar waar voorzieningen ontbreken (eventueel in samenwerking met de gemeente Veere en andere kerken.)

Aandacht voor jongeren

• herijking jeugd- en jongerenwerk zowel voor jongeren in de kerk ( Vrouwenpolder, Veere, Gapinge en Serooskerke), mogelijk ook voor jongeren in het dorp.
• projectmatige catechese voor jongerengroepen in de leeftijd van 12 – 17 jaar; e.e.a. op basis van de notitie van ds. Henk de Ruiter “Achtergronden bij een nieuwe opzet van de catechese “
• ruimte maken voor jongerenpastoraat

Aandacht voor mensen die nog met “één been “ in de kerk staan

• een gesprek(ken) organiseren met hen die zich niet of onvoldoende meer herkennen in de huidige kerk: wat kunnen we van elkaar leren. Het gaat dus niet om “het winnen van zieltjes”.
• gesprekken b.v. laten uitlopen op een kerkdienst die door hen voorbereid is.

6.2.2. Het thema: de kerk als leer- en oefenplaats

Wat is de inhoud van ons geloof eigenlijk nog? Kunnen we b.v. de geloofsbelijdenis nog wel meezeggen? Of zijn andere waarden en inzichten van veel meer betekenis geworden voor
ons geloven en religieus besef. Maar welke dan?
Tegelijkertijd is in de samenleving de behoefte waarneembaar naar gesprekken over zingeving, religieuze beleving, spiritualiteit, mystiek. Maar in veel gevallen gaat dit buiten de bestaande kerkelijke kaders om. Het is goed om zichtbaar en hoorbaar, ruimte te maken voor uitwisseling van verschillende geloofsbelevingen.

Daarom willen we het gesprek daarover weer op gang brengen door middel van b.v:
• enkele thema-avonden
• groot huisbezoeken
• bijbelkring/leerhuis/gespreksgroep over geloofsontwikkeling en beleving
• leerdienst met aansluitende discussie

6.2.3. Het thema: een aantrekkelijke eredienst

Het begrip: “een aantrekkelijke eredienst” is niet zo makkelijk te definiëren. Het hangt samen met woorden als: warmte – troost – eigentijds – inspiratie – toekomst – spanning – echte beleving – samen – muziek en zingen dat je raakt.
Een aantal dingen die de komende jaren daarbij aandacht vragen zijn b.v.:
• deelname van gemeenteleden aan de eredienst
• themadienst met medewerking van specifieke gemeenteleden ( b.v. zendingscommissie, diaconie)
• zanggroep of gelegenheidscantorij met vaste cantor
• voorbereiding van een kerkdienst door gemeenteleden

6.2.4. Het thema: betrokkenheid

Om de verschillende thema’s ook tot uitvoering te brengen is een betrokken gemeente nodig. Een gemeente die steeds weer duidelijk maakt waar haar religieuze en kerkelijke behoeften liggen. Dat is nodig om als kerk bij de tijd te blijven, voor jong en oud.
Dat vraagt om medewerking en organisatie.
Wij gaan ervan uit dat we voor de veranderende kerkelijke organisatie, niet tevergeefs een beroep op elkaar kunnen doen.
Want: “ Vele handen maken LICHT werk “

Vrouwenpolder, mei 2013